Ons geloof

De leer van de Gereformeerde Gemeenten is gebaseerd op de Bijbel. De Bijbel is voor ons het onfeilbare Woord van God. Naast het Woord van God zijn er in de loop van de eeuwen een drietal gereformeerde belijdenisgeschriften ontstaan. Belijden betekent hetzelfde zeggen. In deze belijdenisgeschriften wordt de leer van de kerk samengevat.
Eén van onze belangrijkste belijdenisgeschriften is de Heidelberger Catechismus uit 1563. Meestal wordt de catechismus in de leerdiensten van ’s middags behandeld. In de morgendiensten wordt er een gedeelte uit de Bijbel behandeld. De dienstdoende predikant legt het Bijbelgedeelte uit en verkondigt dan het Evangelie (de blijde boodschap)
In de Bijbel kunnen we lezen hoe God de mens goed geschapen heeft. Door de zondeval van de eerste mensen Adam en Eva is de dood en de zonde in de wereld gekomen. Zondige mensen kunnen echter nog behouden worden. Dit komt omdat God in Zijn genadig welbehagen, Zijn zoon, de Heere Jezus Christus naar deze wereld zond om te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha.
De kernboodschap van het evangelie is dan ook te vinden in Johannes 3:16 ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’
Hieronder volgt het christelijk geloof samengevat in twaalf zinnen. Apostolische geloofsbelijdenis of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof ontstaan omstreeks de tweede eeuw na de geboorte van Christus

 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 • En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 • die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 • ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
 • opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 • van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 • Ik geloof in de Heilige Geest.
 • Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 • vergeving der zonden;
 • wederopstanding des vleses;
 • en een eeuwig leven.