Wat we geloven

Iedere zondagmiddag wordt in de kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis voorgelezen door een ouderling. Dit is een belangrijke geloofsbelijdenis uit het Christendom, die bestaat uit twaalf artikelen. Hieronder leest u deze belijdenis, en bij ieder artikel kunt u de uitleg lezen.

De Apostolische Geloofsbelijdenis - met toelichting

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde
We geloven dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen. Op de zevende dag rustte Hij van Zijn werk en Hij zag dat Zijn schepping goed (d.w.z. volmaakt) was. Hij heeft Adam en Eva als eerste mensen geschapen. Zij kozen ervoor om te eten van de boom, waarvan God had gezegd dat ze daar niet van mochten eten. Deze keuze kwam voort uit ongehoorzaamheid aan God en Zijn geboden. Dit moment, waarop de eerste zonde in de wereld kwam, noemt de Bijbel de zondeval.
Sindsdien zijn alle mensen op deze aarde zondig, dat wil zeggen: ze kiezen voor zichzelf in plaats van voor hun Schepper. Daaruit komen vele zonden voort: diefstal, liegen, bedrog, overspel, haat, vloeken, etc.
God is vertoornd (d.w.z. zeer boos, woedend) over onze zonde. Maar God maakte een plan om mensen te redden.

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere
We geloven dat God de Vader een Zoon heeft, Jezus geheten. Wij noemen Hem onze ‘Heere’. Dat woord komt van het woord ‘Kyrios’, wat oorspronkelijk de titel was die alleen voor de Romeinse keizer werd gebruikt. (Jezus leefde ten tijde van het Romeinse Rijk.) De eerste christenen in Rome noemden Jezus ‘Kyrios’, om daarmee te belijden dat ze Hem als hoogste macht erkenden.

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
Wij geloven dat Jezus is geboren uit een maagd, Maria. Zij werd zwanger zonder seksuele gemeenschap te hebben: God de Heilige Geest kwam over haar en ze werd zwanger.

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle
Jezus heeft 33 jaar in Israel geleefd. Hij trok het land door, vertelde over Wie Zijn Vader is, vertelde de mensen dat ze zondaars zijn en vergeving nodig hebben. Die vergeving ontvangen zij als zij in Hem geloven, als ze belijden dat Hij God is. Ook deed Hij wonderen, zoals zieken genezen, duivels uitwerpen en doden levend maken. Hij werd echter verraden door een van Zijn volgelingen en Hij werd uitgeleverd aan de Romeinen. Hij is daar veroordeeld, mishandeld en gekruisigd. Hij stierf en is begraven.
Zijn leven op aarde was dus een lijdensweg, terwijl Hij zonder zonde was. Hij heeft dit alles willen verdragen uit liefde voor ongehoorzame schepselen. Hij heeft de toorn van God over de zonde op Zich genomen en heeft zelfs de doodstraf gedragen die de mens verdiende. Met deze onbegrijpelijke daad van liefde is er verlossing mogelijk voor iedereen die in Hem gelooft. Dit is de kern van Gods plan om mensen te redden.

5. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden
Na drie dagen in het graf te zijn geweest, maakt God Jezus weer levend. Hij overwint hiermee de dood, doet hiermee voor altijd de kracht van de dood teniet. Hij is daarna veertig dagen op aarde, om Zich te vertonen aan Zijn volgelingen.

6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders
Wij geloven dat Jezus na die veertig dagen naar de hemel, naar Zijn Vader, is gegaan. Zijn werk op aarde is voltooid en Hij regeert vanaf dat moment vanuit de hemel. Jezus is daar om voor de gelovigen, die Hij ‘zijn kinderen’ noemt te bidden. Dat doet Hij omdat Hij weet in wat voor gebroken wereld we leven.

7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden
Wij geloven dat eens de wederkomst zal plaatsvinden, d.w.z. de terugkeer van Jezus Christus op de wolken. Deze belofte heeft Hij zijn volgelingen namelijk gedaan. Hij zal dan de levenden en de doden oordelen. Hij zal Zijn rijk van vrede en gerechtigheid stichten. De gelovigen zullen delen in Zijn heerlijkheid. De gelovigen kijken met verlangen naar deze dag uit. De ongelovigen echter zullen worden geoordeeld, omdat zij niet hebben geloofd in de Naam van de Zoon van God.

8. Ik geloof in de Heilige Geest
God de Heilige Geest hoort bij God de Vader en God de Zoon. Dit noemen we de Drie-eenheid.
We geloven dat de Heilige Geest altijd al bestaat, en op de Pinksterdag overvloedig aan de gelovigen is gegeven. De Heilige Geest woont in de harten van mensen, werkt in hen het verdriet over de zonde, het verlangen naar God, het geloof in God de Zoon als Verlosser en de liefde en dankbaarheid tot God.

9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen
De kerk is een heilige vergadering van ware gelovigen in Christus, die hun zaligheid (vergeving van zonden) verwachten van Jezus Christus. Deze kerk is wereldwijd en vormt een gemeenschap die niet met lichamelijke ogen te zien is. Het gaat dus verder dan alleen een gebouw of een bepaald kerkgenootschap. Daarom staat er ‘ik geloof een heilige, algemene Christelijke kerk’. In de aardse kerk zijn zonden aanwezig, omdat ook gelovigen nog onvolmaakt zijn. Toch zijn de christenen geheiligd (apart gezet) door de Drie-enige God, die wel volmaakt is.

10. Vergeving der zonden
Wij geloven dat God zondaren wil redden; Hij wil hen niet in hun zonden laten, maar hij wil hen bij Zich hebben als Zijn aangenomen kinderen. Hij wil hun zonden ‘afwassen’ met Zijn bloed, wat Jezus voor hen aan het kruis heeft laten vloeien. Dit is de troost voor ieder die in Hem gelooft.

11. Wederopstanding van het vlees.
Wij geloven dat bij de wederkomst van Jezus ook de doden zullen worden levend gemaakt. Het lichaam en de geest (de ziel) zullen worden herenigd.
Ons lichaam is na het overlijden dus niet slechts een ‘stoffelijk overschot’ wat geen waarde meer heeft. Het wacht in de aarde tot het weer herenigd zal worden met de ziel. Dan zal het volmaakt zijn voor Gods volgelingen.

12. En een eeuwig leven.
Met de wederkomst breekt een nieuwe tijd aan: de tijd waarin God op een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal heersen en ieder schepsel Hem zal dienen. Dit zal een eeuwigdurend Koninkrijk zijn, waarin de gelovigen voor eeuwig bij Hem zullen zijn. Hier zal geen zonde en pijn meer zijn.

Zoals in de inleiding geschreven, wordt deze geloofsbelijdenis iedere zondag voorgelezen.

Iedere zondag komen we samen in de kerk om te horen wat God spreken zal. De Bijbel gaat open en we lezen wat God van Zichzelf bekend maakt. Zijn Woord wordt uitgelegd. Als antwoord zingen we Psalmen, dat zijn liederen die hun oorsprong hebben in de Bijbel. We bidden tot God of Hij ons genadig wil zijn en bidden voor de zieke mensen, rouwen met rouwdragende mensen. Gezamenlijk prijzen we God voor Wie Hij is en voor wat Hij doet. We danken Hem voor zieken die beter zijn geworden, voor baby’s die geboren zijn en andere zegeningen die we ontvangen.

We willen u graag helpen om Gods Woord te lezen. Om Hem te zoeken in gebed.

Wees welkom in de kerk!

 

Wilt u meer lezen? Ga dan naar de Verdiepende tekst


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een eigelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

Preken

 • "Brieven van de apostel Johannes – Deel 1"

   

 • "Brieven van de apostel Johannes – Deel 2"

   

 • "Brieven van de apostel Johannes – Deel 3"

   

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact op. Uw bericht wordt binnen 24 uur beantwoord.

Contactgegevens:

Doe met ons mee!

U hoeft hiervoor geen christen te zijn, en geen lid te zijn van onze gemeente.

 • Bijbelcursus

  Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de cursus coördinator.
  Tel. 0645488958) of mail: Bijbelcursus.

 • Kinderclub

  Iedere vrijdagavond (behalve in schoolvakanties) is er van 19.00 tot 20.00 uur kinderclub voor kinderen van 4 – 12 jaar.
  Zingen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, knutselen, gezellig kletsen, spelletjes doen, nieuwe (buurt)vrienden ontmoeten,…

  Van harte welkom op
  Kinderclub De Wegwijzer!

De apostolische geloofsbelijdenis

of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof ontstaan omstreeks de tweede eeuw na de geboorte van Christus.

 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 • En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 • die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald naar de hel;
 • op de derde dag opnieuw is opgestaan van de dood;
 • opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 • van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 • Ik geloof in de Heilige Geest.
 • Ik geloof een heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 • vergeving van de zonden;
 • wederopstanding van het vlees;
 • en een eeuwig leven.