Verdiepende bijdrage

Het goede begin
God spreekt.
Met Zijn stem brengt God de wereld voort. Hij boetseert een mensenlichaam met Gods Eigen Beeld als voorbeeld. Hij blaast het met Zijn adem tot leven. Met Zijn woord en adem plaatst Hij de mens als een levende lofzang op deze wereld. Een lofzang tot Zijn eer en om Zijn Naam door de hele aarde te laten weergalmen. God verbindt Zichzelf aan de mens. Daar getuigt één van Zijn grote Namen van: ‘Verbondsgod’ of HEERE. God weet dat de mens alleen dicht aan Hem verbonden tot volle bloei en vreugde komt. Daarom bindt Hij Zichzelf vanaf de prille schepping aan de mens. Hij wándelt met de mens door Zijn hof, het paradijs. Hij, de Verhevene, de Allerhoogste, gaat naast de mens staan als een Vriend. Of als een Vader naast Zijn lieve kind.
Alle vruchtdragende bomen en elk groen kruid stelt God beschikbaar voor de mens om van te eten. Allemaal, behalve één enkele boom. Hij schept een keur aan voedsel, een overvloedige verscheidenheid. Van slechts één enkele boom mag de mens de vrucht niet eten. Dat is de boom die de mens iets zal laten kennen wat totaal onbekend en ondenkbaar is: kwaad. “Op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”.

Van God los
Satan, Gods tegenstander, gebruikt deze ene boom om de mens van God te scheiden. Wanneer de mens God niet meer vertrouwt, zal hij een prooi van de leugen zijn. “Op de dag dat u daarvan eet, zult u als God zijn”, is satans lokroep. Dan kiest de mens vóór zichzelf en tégen God, zijn Schepper.
Gods nabijheid en levensadem, Zijn Geest met Zijn Woord, zijn onmisbaar voor werkelijk leven. Maar nu loopt de mens weg, onnoemelijk ver weg van de nabijheid van God.
De mens is vanaf dat moment zonder Gods Geest, dat wil dus zeggen: geestelijk dood. De lofzang zwijgt. Het is angstig stil.

Hoe nu verder?
Maar God laat Zijn schepsel niet los. Hij zoekt de mens op. Hij spreekt met hem, rechtstreeks en vervolgens door profeten. God maakt Zijn wil bekend. Hij geeft Zijn geboden én Hij geeft de bepalingen voor de offerdienst. Die beiden wijzen op schuld en zonde en op genade en vergeving. Het is de blauwdruk van Gods verlossingsplan voor de gevallen schepping: God nadert Zelf tot de mens die van Hem wegloopt.

Zijn wil is dat de mens zal leven, niet vanzelf maar door Gods almacht en eeuwige liefde. De mens is echter geestelijk dood en zal lichamelijk moeten sterven. Daar kiezen we ieder moment opnieuw voor. Mijzelf handhaven en God niet geloven. Het recht moet geschieden, de dood is onvermijdelijk.
Gods enige Zoon is gehoorzaam. Hij wordt mens! Mensenzoon en Zoon van God, “Jezus de Gezalfde” is Zijn Naam. “Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Jezus wil onze zonden op Zich nemen. Hij vereenzelvigt Zich dan met onze zonden. De engelen noemen Hem Immanuël, God met ons. Hij is en blijft zondeloos, maar leeft onder de gevolgen van onze zonden. Hij kiest voor de dood terwijl Hij leeft. Hij geeft Zijn geest en sterft aan het vervloekte kruis. Hij draagt de rechtvaardige straf van Zijn Vader over de zonde van de mens.
Op de derde dag staat Hij vol majesteit op uit de dood. Jezus overwint als Gods Zoon de dood en het graf. Hij baant door Zijn bloedoffer en opstanding de weg naar Zijn Vader. Alle mensen die Hem smeken om genade wil Hij in genade bij Zijn Vader brengen.

Het nieuwe leven
God spreekt. Hij roept en nodigt. Hij stort Zijn Geest overvloedig uit. Hij roept midden in onze dood de mens weer tot Zijn tegenwoordigheid. Hij blaast met Zijn Geest een geestelijk dode mens tot nieuw leven.
Om Hem opnieuw te loven en Zijn Naam over heel de wereld te laten weergalmen. “Zodat de dank, U toegezongen, op aard’ nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensentongen gezongen en gesproken wordt”.

God roept. Tot op de laatste bladzijde van de Bijbel, daar klinkt het als volgt: “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.” (Openbaring 22 vers 17)

Verlang je naar een leven dicht bij God? Met andere woorden: heb je ‘dorst’ naar het leven? Jezus leeft! Hij is de Levensvorst. In Hem is leven tot in eeuwigheid ruim voorradig! Hoor vandaag nog Zijn stem en smeek Hem ook jouw leven met Zijn aanwezigheid te vervullen. “Zijn bloed reinigt ons van al onze zonden.”

Graag tot ziens in de Julianakerk!