In 1913 ontstond onder hen onenigheid. Een bepaald deel ging in dat jaar in het gehuurde gebouw Patrimonium aan de Lange Breestraat diensten beleggen. Al spoedig werd dit een afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Ridderkerk. Het ging om totaal ca. 60 leden. Verschillende predikanten van genoemd kerkverband gingen in weekdiensten voor. Er werden ook een 2-tal ouderlingen bevestigd. Op 15 november 1918 institueerde Ds. A. Makkenze de afdeling tot gemeente. In 1921 kon de kleine gemeente zelfs een eigen kerkgebouw aan de Museumstraat kopen (de huidige Kunstkerk). Echter, al spoedig deed zich een heel nieuwe situatie voor: lerend ouderling J. van Vliet uit Boskoop, die al diverse malen was voorgegaan, werd tot vaste voorganger beroepen en nam dit beroep aan. Hij was echter niet gerechtigd om te preken. Toch koos de kerkenraad ervoor de heer Van Vliet te laten overkomen, met als consequentie dat de gemeente het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten moest verlaten. Dit betekende het einde van de eerste Gereformeerde Gemeente van Dordrecht. Van Vliet werd bevestigd tot predikant en sloot zich met zijn gemeente aan bij de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten. De gemeente heeft nog meer voorgangers gehad en hield in 1990 op te bestaan.


Huidige gemeente
Onvrede over de koers van genoemde gemeente en het verlangen om weer predikanten van de Gereformeerde Gemeenten te horen, leidde er toe dat een 20-tal leden begin 1930 weer samenkomsten begonnen te beleggen in gebouw Patrimonium. Na een korte proeftijd, onder verantwoordelijkheid van de gemeente Alblasserdam, werd opnieuw een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd op 9 november 1930 door Ds. A. van Dijke. Deze datum tekent het begin van de huidige Gereformeerde Gemeente. Er waren in het begin slechts 2 ouderlingen en 2 diakenen, maar dit werd spoedig uitgebreid. Het ledental groeide ook: van 140 in 1932 tot 226 in 1935. Intussen vergaderde men in een gehuurd gebouw aan het Kromhout. In 1935 mocht de gemeente tot haar verwondering haar eerste predikant ontvangen in de persoon van Ds. J.D. Barth, gekomen van Borssele. Helaas ondervond deze steeds grotere problemen met zijn gezondheid, zodat hij in 1940 genoodzaakt was met emeritaat te gaan. De gemeente was toen gegroeid tot ca. 442 leden en had intussen een eigen nieuw kerkgebouw ontvangen aan het Kasperspad. Na enkele jaren van vacant zijn, mocht de gemeente kort na de oorlog, in 1946, haar tweede predikant begroeten: Ds. D.L. Aangeenbrug, gekomen van Leerdam. Deze diende de gemeente tot 1950. Aan het eind van dat jaar telde de gemeente 684 leden en doopleden. De droeve scheuring in 1953 trok helaas in de gemeente Dordrecht diepe sporen, zodat ca. 200 leden en doopleden de gemeente verlieten.

 

Groei van de gemeente
Er volgde een lange tijd van vacant zijn, waarin de gemeente maar gering groeide. In het jaar 1964 gebeurde er een wonder: kandidaat D. Hakkenberg nam het beroep van de gemeente aan. In september van dat jaar werd hij als predikant bevestigd. Hij mocht zegenrijk arbeiden in de gemeente Dordrecht. Het kerkgebouw werd in zijn tijd gerenoveerd en bij zijn vertrek in 1973 telde de gemeente meer dan 1000 leden. Na een jaar vacant te zijn geweest, werd medio 1974 een beroep aangenomen door Ds. C. Harinck uit Franklin Lakes (USA). Hij diende de gemeente ruim 8 jaar waarin zij zowel in de breedte als in de diepte mocht groeien. Sindsdien bewoog het ledental zich jaren rond de 1300. Al kort na zijn komst bleek dat het kerkgebouw aan het Kasperspad te klein werd en er geen mogelijkheid was tot uitbreiding. Een bestaand kerkgebouw van de Gereformeerde Kerken, de Julianakerk in de wijk Krispijn, werd gekocht en in 1977 na een grondige renovatie in gebruik genomen. Daarin vergadert de gemeente nog steeds. Eind 1982 verliet Ds. Harinck de gemeente en was zij een aantal jaren vacant. In 1985 nam Ds. J.S. van der Net uit H.I. Ambacht een beroep aan en hij mocht de herdersstaf hanteren tot medio 1991. In zijn tijd werd het zalencomplex bij de kerk aangekocht en in gebruik genomen.

Na slechts een paar maanden vacant te zijn geweest, werd de roep om een nieuwe predikant opgevolgd door Ds. P. van Ruitenburg uit Meliskerke. Hij diende de gemeente tot eind 1996 toen hij emigreerde naar Canada. De gemeente zou daarna een aantal jaren vacant zijn, maar in september 1999 werd Ds. P. Mulder uit Capelle a/d IJssel tot predikant bevestigd. Het ledental was intussen boven de 1400 gestegen. In zijn tijd werd zowel de kerk als het orgel opnieuw gerenoveerd. In 2005 verliet hij de gemeente en was deze een jaar vacant.


            

In mei 2006 mocht de gemeente Ds. A.A. Brugge, gekomen uit Scherpenisse, als nieuwe predikant ontvangen. Hij diende de gemeente tot medio 2011.

Na slechts een half jaar vacant te zijn geweest, werd de gemeente verblijd met het aannemen van het uitgebrachte beroep op Ds. H. Hofman te Sioux Center (USA). Deze werd in juni 2012 tot predikant van de gemeente bevestigd. Na vier jaar, in juni 2016, nam hij afscheid van de gemeente wegens vertrek naar Kalamazoo in de Verenigde Staten. Daarna bleef de gemeente enkele jaren vacant. Op 2 oktober 2019 mocht Ds. W.A. Zondag, gekomen van Woerden, als tiende predikant van de gemeente bevestigd worden. Het ledental van de gemeente lag per eind 2019 op ca. 1550.